ده جلسه - ساعت ۱۸:۳۰ الی ۲۰:۳۰

پنجشنبه ۴ دی
سه شنبه ۲ دی
پنجشنبه ۱۱ دی
سه شنبه ۹ دی
پنجشنبه ۱۸ دی
سه شنبه ۱۶ دی
پنجشنبه ۲۷ دی
سه شنبه ۲۳ دی
پنجشنبه ۲ بهمن
سه شنبه ۳۰ دی
CEA---Conversational-English-Academy

مناسب برای

 • IELTS Speaking
 • TOEFL Speaking
 • University Students
 • Job Interview
 • Visa Interview
{"fte_image_ids":[],"remix_data":[],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"total_editor_time":173,"total_editor_actions":{},"photos_added":0,"tools_used":{"square_fit":1,"templates":2,"crop":1},"longitude":-1,"latitude":-1,"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

درباره استاد

 • مهدی فکاری
 • کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان
 • دارای نمره ۹ اسپیکینگ آیلتس
 • دومین سخنگوی برتر کشور در ۱۳۹۸
 • ۱۰ سال سابقه تدریس
16-164892_english-clipart-english-course-learn-online-png

نحوه برگزاری

 • هر جلسه ۲ ساعت
 • ۳۵ الی ۵۰ دقیقه آموزش نکات
 • حداقل ۱ ساعت تمرین و بحث
 • استاد و زبانجو همزمان آنلاین
 • به همراه homework